Vidite prvi

O ODLUKAMA NAKON SJEDNICE...

Započela sjednica Vlade FBiH u Mostaru

Autor:Prvi.tv
Objava:19.5.2017. 15:15
Započela sjednica Vlade FBiH u Mostaru
Učitavanje medija preglednika ...

Članovi Vlade Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, razmatrati Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji.

Cilj je provedba presude Ustavnog suda FBiH od 7.11.2012. godine kojom je utvrđeno da član ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja, nije u suglasnosti sa Ustavom FBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada će se izjasniti i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, u koji je uvrštena i definicija "posebne kategorije otpada". Riječ je o otpadnim materijama koje su važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju, te zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.

Dnevni redom je predviđeno donošenje izmjena i dopuna Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, odnosno propisivanje obaveze fizičkim osobama da, pri prelasku državne granice, osim strane gotovine, konvertibilnih maraka i čekova, prijave i vrijednosne papire i sve ostale fizički prenosive instrumente plaćanja.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija predložilo je za danas donšenje Odluke o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1, a odnosi se na dionice Zenica Jug - Lašva - Kakanj - Visoko i Zvirovići - Bijača.

Na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i sporta, na dnevni red su uvršteni prijedlozi odluka o izdvajanju sredstava za financiranje programa i projekata četiri kulturna društva, Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera ovog ministarstva utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu.

Danas bi, kako je najavljeno, trebao biti imenovan Ekonomski savjet Vlade Federacije BiH, a među njegovim nadležnostima je i da, bez naknade, Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj, kao i realizaciju ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade FBiH, Reformskom agendom i Pismom namjere s MMF-om, ali ne ograničavajući se samo na ove ciljeve.

Danas će biti razmatrano i izvješće Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini pod nazivom "Zeleni izvještaj", koje ovo ministarstvo, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, priprema svake kalendarske godine.

Komentari
Broj komentara:0